Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya v Kremnici poskytuje psychiatrickú prevažne lôžkovú starostlivosť pre južnú časť stredného Slovenska, teda pre región cca 650 – 700 tisíc obyvateľov, čo je viac ako 10 % obyvateľstva Slovenskej republiky a má v súčasnej dobe 290 lôžok, z toho 30 sociálno – zdravotných. Ostatných 260 je rozdelených na jednotlivé oddelenia nasledovne: akútne oddelenie 95 lôžok, chronické oddelenie 70 lôžok, detské oddelenie 30, gerontopsychiatrické oddelenie 65 lôžok.
 
V lôžkovej starostlivosti zabezpečuje nemocnica všetky druhy psychiatrickej a hranične psychiatrickej starostlivosti pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia fyzického veku 3 roky. Riadi sa platnými zákonmi, vyhláškami, smernicami Ministerstva zdravotníctva SR vydanými Metodickými listami MZ. Nevykonáva výskumnú činnosť okrem štatistických zberov informácií a dotazníkových metód.
 
Na rozdiel od psychiatrických oddelení v regióne umiestnených vo všeobecných nemocniciach ako jediná poskytuje dlhodobú až celoživotnú starostlivosť a vykonáva i dlhodobé, súdom nariadené liečby.
 
Spolupracuje so všetkými zdravotníckymi zariadeniami v regióne vrátane súkromných lekárov v primárnej i sekundárnej zdravotnej starostlivosti.
 
Spolupracuje so všetkými inštitúciami štátnej moci a štátnej správy v regióne Banská Bystrica, s občianskymi združeniami, záujmovými skupinami, občianskymi hnutiami a pacientskymi spolkami a klubmi.
 
Psychiatrická nemocnica je vzhľadom na svoju veľkosť (260 - lôžok) vhodná na uplatnenie komunitných princípov (Komunita = spoločenstvo, ako metóda psychoterapeutickej liečby je miesto na stretnutie s inými ľuďmi. Dovoľuje podeliť sa o vlastné ťažkosti a radosti s druhými, pomáha vykročiť z úzkostného uzavretia v izolujúcej osamelosti k otváraniu sa novému, využitiu vlastných dispozícií v atmosfére spolupatričnosti a spoluzodpovednosti bez hrozivej individuálnej konkurencie.) Je možné rozlišovať komunity výcvikové a liečebné. V našom prípade ide o liečebné komunity - spoločenstvá. Liečebné ciele sú modifikované primerane diagnostickému zloženiu spoločenstva.
Od roku 1995 do roku 1998 sme uskutočňovali celonemocničné mesačné komunity s účasťou vedenia nemocnice, vedenia a personálu oddelení a záujemcov z radov pacientov. Boli spojené s kultúrnym programom, prednesom vlastnej poézie, čítaním prózy, skupinovým aj sólo spevom, tanečnými a scénickými vystúpeniami. Medzi aktívnych účastníkov patrili predovšetkým detskí účastníci, ktorí vedeli strhnúť aj dospelých pacientov tak psychosomatických ako psychotických.
Od roku 1998 prebiehajú ranné komunity na jednotlivých oddeleniach. Okrem každodenných sú v liečbe používané aj týždňové hodnotiace komunity a to na detskom oddelení a na stanici pre liečbu závislostí.
 
Súčasťou areálu sú aj športové plochy a jazero, ktoré umožňujú pacientom športovať a oddychovať v príjemnom prostredí. Zabudnúť na duševné trápenie pomáha aj chov a starostlivosť o zvieratá. Naši pacienti pomáhajú starať sa o poníka, lamu, osla, kozy, muflóna a kŕdeľ pávov. Zmysluplná práca pacientom veľmi pomáha.
 
Diagnostické a liečebné výkony v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici podávané v zmysle Zákona 579/2003, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 98/1995 o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 
1.Krátkodobá celková anestézia pred elektrokonvulzívnou terapiou
2.Elektrokonvulzívna terapia so sledovaním EEG
3.EEG
4.EKG štandardné
5.EKG vyhodnocované pomocou počítača
6.Psychologické vyšetrenia všetky druhy
7.Psychoterapie rôzneho druhu:
a.) krízové
b.) krátkodobé
c.) dlhodobé
(individuálne i skupinové)
8.Phalopletysmografické vyšetrenie
9.Brainbiofeedback
10.Muzikoterapia
11.Arteterapia
12.Režimová liečba špecializovaná podľa okruhov chorôb
13.Magnetoterapia
a.) celotelová
b.) mozgová
c.) končatinová
14. Liečba ultrazvukom
15. Podvodné masáže
16. Galvanické prúdy
17. Impulzné prúdy
18. Diadynamické prúdy rôzneho typu
19. Striedavé prúdy
20. TENS prúdy
21. TENS burs prúdy
22. Strednofrekvenčná myostimulácia
23. Vákuová masáž
24. Meranie IT krivky
25. Neurologické vyšetrenie
26. Rehabilitačné vyšetrenie
27. Interné vyšetrenie
28. Parafín – lavaterm
29. Prístrojová masáž
30. Individuálna a skupinová liečebná telesná výchova
31. Reflexná masáž
32. Klasická masáž
33. Ergoterapia a pracovná terapia
34. Autogénny tréning
35. Progresívna myorelaxácia
36. KPT
  
  
Rozsah medicínskych činností poskytovaných zahraničným klientom na jednotke pre liečbu alkoholizmu a toxikománii.
 
Hradené v lôžkodni:

- špecializovaná režimová liečba na samoobslužnom oddelení
- činnosť lekára- špecialistu
- činnosť psychológa- špecialistu
- činnosť špecializovaného ergoterapeutického pracovníka
- psychofarmakoterapia /vrátane antialkoholík/
- vstupný laboratórny screening
- didaktoterapia
- edukačná terapia
- rekondičné aktivity
- komunitná činnosť
- pracovná terapia
- ergoterapia
- použitie alkotestéra
 
Hradené podľa Kódexu zdravotných výkonov Min. zdrav. : (v prípade cudzincov samoplatiteľstvo)

 
- ostatné laboratórne vyšetrenia
- použitie alkotestéra s pozitívnym výsledkom
- použitie identifikátora užitia drogy a neordinovaných psychoaktívnych látok
- vyšetrenia a ošetrenia telesného stavu
- lieky na somatické obtiaže
- špeciálny zdravotný materiál k diagnostike a terapii
- individuálna psychoterapia
- kultúrna a rekreačná činnosť
- doplatok k stravovacej norme
- fyziatricko- rehabilitačné vyšetrenie
- manipulačné výkony
- masáže
- podvodná celotelová alebo lokalizovaná masáž
- individuálna a skupinová liečebná telesná výchova I., II.
- individuálna cielená ergoterapia
- individuálna dychová gymnastika
- vakuoterapia
- terapia lavatermom
- liečba diadynamickými, interferenčnými a amplitúdovo modifikovanými prúdmi
- elektrogymnastika
- cielená elektrostimulácia
- liečba ultrazvukom
- elektroanalgézia TENS
- magnetoterapia pulzným magnetickým polom celotelová, končatinová
- fototerapia UV
- ionoforéza
- liečba IP, PSI,DI a AP prúdmi a Trabertovými prúdmi
- počítačová EKG diagnostika
- svalový elektrotréning fázický i tonický.
 
 
Klubová činnosť
Od roku 1998 funguje pri nemocnici abstinentský klub „Kremienok“ s frekvenciou stretnutí každé tri mesiace, poskytujúci liečbu perspektívou hospitalizovaným závislým vďaka účasti už prepustených abstinujúcich a patrí k činnosti komunity závislých vedenej tímom lekára, psychológa a resocializačnej sestry.
Od roku 2001 funguje „Klub duševnej rovnováhy – Úsvit“ s mesačnou frekvenciou stretnutí pre hospitalizovaných aj prepustených psychosomatických pacientov. Okrem liečby perspektívou poskytuje záujemcom pokračovanie psychoterapie skupinovou formou.