Základné informácie o režimových pravidlách na DO PN Kremnica

Detské oddelenie psychiatrické

Pedopsychiatrické oddelenie je samostatným pracoviskom lôžkovej časti PN Prof. Matulaya, ktoré vzniklo v máji 1966.

V súčasnosti má detské oddelenie kapacitu 30 lôžok, s vekovým rozpätím od 3 do 18 rokov +364dní, v prípade priestupného roka 365 dní. Ide o koedukované oddelenie so spádovou oblasťou bývalého stredoslovenského kraja, s poskytovaním starostlivosti pacientom aj mimo nášho regiónu. Sú to pacienti z rodín a taktiež aj z iných sociálnych inštitúcií. Proces vzdelávania je zabezpečený školou (ZŠ, ŠZŠ), ktorá funguje pri našom oddelení.

Pacienti sú prijímaní na základe doporučenia spádových pedopsychiatrov, v akútnom stave aj bez doporučenia.

Diagnostické okruhy liečené na našom oddelení:

         - psychotické poruchy (schizofrénia v detstve, schizoafektívne poruchy, ...)
         - pervazívne vývojové poruchy (detský autizmus, ...)
         - afektívne poruchy (depresie, bipolárne poruchy, ...)
         - neurotické a úzkostné poruchy (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha,
           fóbie, OCD, disociatívne poruchy, posttraumatické stresové poruchy, ...
           úzkostné poruchy šp. pre detský vek : separačná úzkostná porucha, fobická
           a sociálna úzkostná porucha)
         - vývojové poruchy reči a učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia)
         - mentálne retardácie
         - poruchy príjmu potravy (mentálne anorexie, mentálne bulímie, ...)
         - poruchy vyvolané abúzom psychoaktívnych látok (akútne intoxikácie, škodlivé
           užívanie, ...)
         - patologické hráčstvo
         - poruchy správania (poruchy pozornosti, hyperkinetické poruchy správania,poruchy
           správania, zmiešané poruchy správania a emócií, poruchy sociálnych vzťahov so
           vznikom šp. pre detstvo, disharmonický vývoj osobnosti)
         - psychické poruchy so somatickými prejavmi (tikové poruchy, poruchy spánku,
           neorganické enurézy a enkoprézy, psychosomatické poruchy)
         - porucha pohlavnej identity v detstve
         - týrané a zanedbávané deti


Z medicínskeho hľadiska sa okrem diagnostiky duševných porúch venujeme aj farmakoterapii s využívaním najnovších moderných trendov. V rámci psychologickej starostlivosti je rozpracovaný komunitný režim, ktorý spočíva v tímovej spolupráci. V terapeutickej činnosti sú to všetky formy individuálnej, skupinovej aj rodinnej terapie, relaxačné techniky, autogénny tréning, psychoedukácie, rehabilitácie, ergoterapie.
V oblasti prevencie sa snažíme uplatňovať aj všetky informácie v oblasti duševnej hygieny.

Pracovný tím poskytuje 24 hod. starostlivosť pre detských pacientov so zameraním na splnenie bio-psycho-sociálnych potrieb.
Všetci pracovníci pristupujú k pacientom s empatiou, dodržiavajú etické zásady a rešpektujú práva klientov.