Dňa 19. mája 1959 bola založená a otvorená Psychiatrická liečebňa v Kremnici najprv ako súčasť Nemocnice s poliklinikou v Kremnici. V priebehu prvých mesiacov sa presúvali pacienti z Trenčína, Plešivca, Levoče, Čajakova podľa rajonizácie do Kremnice.
 
Prvým lekárom psychiatrom v liečebni a to od
20. mája 1959 bola Dr.Vránová, ktorá od roku 1960 vykonávala funkciu primára a neskoršie i funkciu riaditeľa PL.
 
     Psychiatrická liečebňa bola a doteraz je umiestnená v bývalých vojenských kasárňach, kde budovy v tom čase neboli prispôsobené zdravotníckym požiadavkám. Areál liečebne bol rozsiahly (futbalové ihrisko, tenisové kurty, volejbalové ihrisko, hospodárske budovy, ovocný sad, kino a pod.), ale dňa 12. 2. 1965 bol OÚNZ povinný odovzdať časť areálu liečebne bezplatne MsNV v Kremnici pre výstavbu Štátnej mincovne a takto stratila liečebňa plochu, ktorú by bola všestranne využila pre rehabilitáciu chorých a pre športovo – rekreačnú činnosť zamestnancov.
 
     V tomto čase prechádzalo zariadenie viacerými etapami rozvoja aj riadenia i v oblasti hospodársko-ekonomickej.
 
     Prevzaté budovy sa začali prevádzkovať pre potreby chorých len s čiastočnými úpravami a postupne sa nevhodné priestory upravovali podľa prideľovaných financií na oddelenia pre liečbu duševných chorôb.
 
    
Od roku 1960 bola liečebňa začlenená do OÚNZ Žiar nad Hronom a začala postupne zväčšovať svoj lôžkový fond - vzniká detské oddelenie s 50 lôžkami a nové gerontopsychiatrické oddelenie so 60 lôžkami, mení sa štruktúra psychiatrickej liečebne a to tak, že sa zriaďuje samostatné mužské oddelenie so 125 lôžkami aj ženské oddelenie so 125 lôžkami.
 
     V priebehu rokov
1960 – 1986 sa napriek nedostatočnému prídelu finančných prostriedkov vykonali také opravy ako úprava hygienických priestorov pre pacientov, zmena starého lokálneho kúrenia na ústredné, rekonštrukcie komínov, výmena kotlov, oprava strešných krytín, oprava prístupových ciest k oddeleniam.
 
    
Od 1. 1. 1987 prechádza psychiatrická liečebňa pod riadenie KÚNZ v Banskej Bystrici a týmto začlenením možno konštatovať aj intenzívnejší rozvoj celej liečebne. V tomto období sa previedla výmena okien na detskom oddelení, rekonštrukcia prístrešku na skládku tuhého paliva s umiestnením garáží, oplotenie areálu liečebne, rekonštrukcia ústavnej kuchyne, oplotenie a prívod vody na školský pozemok a rad ďalších prác tak, aby nebola zastavená prevádzka oddelení.
 
    
1. januára 1991 vzniká pod priamym riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Psychiatrická liečebňa Kremnica, ktorá poskytuje ústavnú zdravotnícku starostlivosť pre osoby postihnuté duševnými chorobami a poruchami, vyžadujúcimi ústavnú starostlivosť. Poskytuje konzilárnu činnosť a ústavnú . Touto organizačnou zmenou sa začalo aj samotné personálne administratívno – technické vybavenie celého úseku THP, ako aj usporiadanie hospodársko – prevádzkového úseku v celom zariadení. Vypracoval sa nový program pre postupné dobudovávanie tých úsekov, ktoré nebolo možné riešiť v predchádzajúcom období. Na základe aj priaznivého prístupu MZ SR k nášmu zariadeniu sa v roku 1991 obnovili fasády na budovách mužského, ženského oddelenia a administratívnej budovy.
 
     Od 1. januára 1992 sa zmenil spôsob financovania a organizácia prešla z rozpočtovej na príspevkovú formu financovania. V tomto roku bola zrekonštruovaná bývalá vojenská väznica na prevádzkovú budovu pre údržbu, práčovňu, dopravu.
 
    
Do roku 1994 sa postupne vyriešil neúnosný stav prevádzok, ktoré majú bezprostredný vplyv na riešenie zvýšenej starostlivosti o pacientov. V tomto období došlo za pomoci personálu i pacientov k zlepšeniu celého prostredia liečebne ako aj areálu jazera.
 
    
1. marca 1995 MZ SR zmenilo zriaďovaciu listinu štátnej príspevkovej zdravotníckej organizácie Psychiatrická liečebňa Kremnica v časti „Názov na - Psychiatrická nemocnica Kremnica“ a tiež sa zmenil účel a predmet činnosti na poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami.
V tomto roku došlo k rekonštrukcii mužského oddelenia s vybavením nových priestorov, zriadila sa nová prijímacia stanica A1 a rekonštruujú sa povalové priestory ženského oddelenia. Zrealizovalo sa vybudovanie nových priestorov, vybudovala sa nová výmenníková stanica s napojením zo štátnej mincovne.
 
     
V roku 1996 sa vykonali generálne opravy všetkých prístupových komunikácií, vystaval sa nový plechový pavilón pre autodopravu, otvorilo sa somatické oddelenie A4 a sprevádzkovala sa odkúpená slobodáreň od Elektrovodu Kremnica, kde sa zriadili byty a izby pre lekárov a SZP, vybudoval sa areál pre chov vonku žijúcich zvierat.
 
     Príprava rekonštrukcie starej slobodárne na fyziatricko – rehabilitačné oddelenie bola zahájená v roku 1997. Išlo o generálnu prestavbu tejto budovy vrátane riešenia novej vrátnice, bufetu ako aj vstupných častí do areálu. Budova bola daná kompletne do užívania koncom roku 1998. Zároveň sa v tomto roku pristúpilo k plynofikácii celého zariadenia, čím sa definitívne odstavili staré kotolne na pevné palivá, čo prispelo k zlepšeniu životného a prírodného prostredia areálu.
 
    
1. augusta 1998 rozhodlo MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Kremnica v časti názov na Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica.
 
    
V roku 1999 sa pripravujú projekty na dobudovanie areálu, ako príprava športových plôch, oddychovej krytej zóny, rehabilitačného bazénu. Tieto projekty sa pripravovali na zaradenie do realizácie obzvlášť v roku 2004 s možnosťou financovania z európskych fondov. Zároveň sa pri tejto možnosti realizovala komplexná projektová dokumentácia na prestavbu detského oddelenia na oddelenie pre sociálno zdravotné lôžka v zmysle uznesenia vlády SR z januára 2004. Pripravuje sa tiež vybudovanie komplexnej počítačovej siete.