A-oddelenie psychiatrické (akútne)

Akútne oddelenie pod vedením primára MUDr. Tibora Ďuriana predstavuje najpočetnejší fond Psychiatrickej nemocnice prof. Matulaya v Kremnici.

V súčasnosti má akútne oddelenie kapacitu 95 lôžok, ktoré sú rozdelené do štyroch staníc:

   14 lôžok – stanica urgentnej psychiatrickej starostlivosti (oddelenie uzatvorené)
   28 lôžok – stanica pre liečbu závislostí (otvorené oddelenie – muži)
   28 lôžok – stanica pre liečbu psychóz (otvorené koedukované oddelenie)
   25 lôžok – stanica psychosomatická (otvorené koedukované oddelenie)

Klienti na naše oddelenie prichádzajú na doporučenie rajónnych psychiatrov, v akútnych stavoch sú prijímaní i bez doporučenia. Zároveň prijímame po dohode aj mimorajónnych klientov z celého Slovenska.

Diagnostické okruhy liečené na našom oddelení :

   schizofrénia
   schizoafektívne poruchy
   bipolárne afektívne poruchy
   organické poruchy
   poruchy osobnosti a neurotické poruchy
   mentálne retardácie
   eretické formy
   akútne stavy súvisiace so závislosťou na alkohole, drogách a hráčskej závislosti

Liečbu na našom oddelení absolvujú aj ochranné liečby nariadené súdom a to:

   psychiatrické
   protialkoholické
   protitoxikomanické
   sexuologické

Do našej spádovej oblasti patria okresy :

Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Detva, Zvolen, Lučenec.

Súdne liečby aj z okresov :

Prievidza, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Poltár, Brezno.

Starostlivosť je komunitná, klienti sa spolupodieľajú na tvorbe terapeutických plánov i na zlepšení chodu oddelenia. Súčasťou liečebného procesu sú aj ergoterapeutické aktivity na resocializačno – rehabilitačnom oddelení (práca v dielni stolárskej, tkáčskej, ručné práce). Vykonáva sa aj fyzioterapia (magnekom, neurodyn, ultrazvuk, vodoliečba, acucomb, lavaterm, LTV).
Na jednotlivých staniciach oddelenia sa vykonáva psychoterapia individuálna, skupinová, rodinná, psychoedukácia psychóz, depresií, zamerané aj na rodinných príslušníkov.

Ošetrovateľská starostlivosť je realizovaná formou ošetrovateľského procesu. Liečba poskytuje komplexnú psychiatrickú starostlivosť vrátane psychofarmakologickej, psychoterapeutickej liečby ako aj resocializačných aktivít (vychádzky, priepustky, výlety).

Poskytujeme kultúrne, športové i duchovné vyžitie.

Akútne oddelenie spolupracuje so zložkami extramurálnej psychiatrickej stanice : A-klub, Klub duševnej rovnováhy.

Všetci pracovníci akútneho oddelenia sa pri výkone svojho povolania riadia etickými zásadami a rešpektujú práva pacienta.