Vyhlásenie elektronickej aukcie – 3. kolo bolo úspešné.

 

Cenové ponuky predložilo 5 záujemcov . Podmienky požadované pri predložení cenovej ponuky splnilo všetkých 5 záujemcov.

 

Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici  ako správca majetku štátu  vyzve záujemcov na účasť v elektronickej aukcii, kde bude východiskovou cenou najvyššia ponúknutá cena vo vyhlásení 3. kola el. aukcie.

 


Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie


 


Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky


oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie (VEA) - 3.kolo


 


podľa §-u 8aa  zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na odplatný prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu


 


Areál bývalej detskej ozdravovne Kremnické Bane, k. ú. Kremnické Bane, okres Žiar nad Hronom.


znalecký posudok 2/2020 na stiahnutie

 


Primeraná cena prebytočného nehnuteľného majetku štátu zapísaného na LV č. 156 a príslušenstva uvedeného v znaleckom posudku č. 2/2020  je stanovená po znížení o 30% na 273 700,00 Eur. 

 


Špecifikácia ponúkaného majetku a podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii sú zverejnené na www.ropk.sk.


Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici je oprávnená akceptovať cenovú ponuku záujemcu iba v prípade, ak bola predložená v lehote a za podmienok určených v oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie , ktoré bolo zverejnené v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk.


Začiatok lehoty na prekladanie ponúk: 07.10.2020


Koniec lehoty na predkladanie ponúk:  03.11.2020 do 14:00 hod


Finančná zábezpeka : 27 370,00 Eur