Oznámenie o vyhlásení elektronickej aukcie


 


Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky


oznamuje vyhlásenie elektronickej aukcie (VEA) - 1.kolo


 


podľa §-u 8aa  zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na odplatný prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu


 


Areál bývalej detskej ozdravovne Kremnické Bane, k. ú. Kremnické Bane, okres Žiar nad Hronom.


 


Primeraná cena prebytočného nehnuteľného majetku štátu zapísaného na LV č. 156 a príslušenstva uvedeného v znaleckom posudku č. 2/2020  je stanovená na 391 000,00 Eur. 

 


Špecifikácia ponúkaného majetku a podrobné podmienky účasti v elektronickej aukcii sú zverejnené na www.ropk.sk.


Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya v Kremnici je oprávnená akceptovať cenovú ponuku záujemcu iba v prípade, ak bola predložená v lehote a za podmienok určených v oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie , ktoré bolo zverejnené v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk.


Začiatok lehoty na prekladanie ponúk: 26.02.2020


Koniec lehoty na predkladanie ponúk:  24.03.2020 do 14:00 hod


Finančná zábezpeka : 39 100,00 Eur